ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကော်မတီ/အဖွဲ့များ အကျဉ်းချုပ်

စဉ် ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့များ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ
1 လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီ 3ဦး
2 အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များဆိုင်ရာ စိစစ်ရေးကော်မတီ 7ဦး
3 ပြည်သူများ၏ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင်ရာစိစစ်ရေးကော်မတီ 6ဦး
4 ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 8ဦး
5 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 5ဦး
6 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာကော်မတီ 7ဦး
7 စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီ 9ဦး
8 ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးအဖွဲ့ 8ဦး
9 ဥပဒေလေ့လာသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ 8ဦး
10 မြေယာအငြင်းပွားမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ 9ဦး