အရေးပေါ်အစည်းအဝေး

လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း

(က)လွှတ်တော်သက်တမ်း စတင်သည့်နေ့ရက်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်သက်တမ်း စတင်သည့် နေ့ရက်ဖြစ်သည်။

(ခ)လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများကို ဥက္ကဋ္ဌက ခေါ်ယူ ကျင်းပရမည်။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရန် လိုအပ်သည့် အစီအစဉ်များကို ဥက္ကဋ္ဌက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ

(က)လွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးကိုဖြစ်စေ၊ အရေးပေါ်အစည်းအ‌ဝေးကိုဖြစ်စေ ကျင်းပရန်လိုအပ်လျှင် ဥက္ကဋ္ဌက ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။

(ခ)လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူကျင်းပပေးရန် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က အကြောင်းကြားလျှင် ဥက္ကဋ္ဌသည် လွှတ်တော် အထူး အစည်းအဝေးကိုဖြစ်စေ၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုဖြစ်စေ အမြန်ဆုံး ခေါ်ယူ ကျင်းပရမည်။

(ဂ)လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူကျင်းပပေးရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်းဦးရေအနက် အနည်းဆုံး လေးပုံတစ်ပုံက တောင်းဆိုလျှင် ဥက္ကဋ္ဌက အထူး အစည်းအဝေးကို အမြန်ဆုံးခေါ်ယူကျင်းပရမည်။

(ဃ)လွှတ်တော်အ‌ရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူရန်ရှိပါက ဥက္ကဋ္ဌက အနည်းဆုံး ၃ ရက် ကြိုတင်၍ ဖိတ်ကြားရမည်။

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ