စဉ် ဥပဒေအမည် ဥပဒေအမှတ် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၂။ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ March 19, 2012
၁။ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ March 19, 2012
၃။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုနှစ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ March 20, 2012
၄။ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ March 26, 2012
၅။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကအငှားယာဉ်များ ပြေးဆွဲရေးဥပဒေ ( ဥပဒေအမှတ်-၁၃ ဖြင့်ပယ် ) October 1, 2012
၆။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားဥပဒေ ( ဥပဒေအမှတ် -၁၄ ဖြင့်ပယ် ) October 1, 2012
၇။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ ( ဥပဒေအမှတ် - ၁၅ ဖြင့်ပယ် ) October 2, 2012
၈။ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ October 23, 2012
၉။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ March 29, 2013
၁၀။ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ ၁၀ March 29, 2013