မော်ကွန်းတိုက်ရှိစာအုပ်များစာရင်း

စဉ် အကြောင်းအရာ စာအုပ်အရေအတွက်
၁။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ထုတ်ပြန်သောဥပဒေစာအုပ်များ ၅၁၉
၂။ ဥပဒေပညာရှင်များထုတ်ဝေခဲ့သောဥပဒေစာအုပ်များ ၃၀၆
၃။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှပြဌာန်းသောဥပဒေစာအုပ်များ ၄၃
၄။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ဥပဒေစာအုပ်များ ၈၂
၅။ အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၏ဥပဒေစာအုပ်များ ၁၈၅
၆။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းစာအုပ်များ ၂၈
၇။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းစာအုပ်များ ၄၅
၈။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းစာအုပ်များ ၄၄
၉။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ၂၁