စဉ် မေးမြန်းသူ မေးခွန်း ဖြေကြားသည့် ဝန်ကြီးဌာန ဖြေကြားချက် မှတ်ချက်
1 ဦးနေထွန်း
ကော့သောင်း မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်(၁)
(ဒုတိယပုံမှန်)

ယခင်က စာကြည့်တိုက်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ဖူးသော ကော့သောင်းမြို့ ပြည်တော်သာစာကြည့်တိုက် အဆောက် အဦအား စာကြည့်တိုက် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ပြည်သူလက်ဝယ်သို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ သိရှိလိုကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။ (ကြယ်ပွင့်မပြ)

သယံဇာတ/ ပတ်ဝန်းကျင်

ယခင်က စာကြည့်တိုက်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ဖူးသော ကော့သောင်းမြို့ ပြည်တော်သာစာကြည့်တိုက် အဆောက် အဦအား စာကြည့်တိုက် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ပြည်သူလက်ဝယ်သို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ သိရှိလိုကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေ