ပုံမှန်အစည်းအဝေး

လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း

(က)လွှတ်တော်သက်တမ်း စတင်သည့်နေ့ရက်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်သက်တမ်း စတင်သည့် နေ့ရက်ဖြစ်သည်။

(ခ)လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများကို ဥက္ကဋ္ဌက ခေါ်ယူ ကျင်းပရမည်။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရန် လိုအပ်သည့် အစီအစဉ်များကို ဥက္ကဋ္ဌက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ

(က)လွှတ်တော်၏ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ယင်းလွှတ်တော်၏ သက်တမ်းစတင်သည့်နေ့မှ ၁၅ ရက်အတွင်းကျင်းပရမည်။

(ခ)လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ဥက္ကဋ္ဌက တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ခေါ်ယူကျင်းပရမည်။ ပုံမှန်အစည်းအဝေး တစ်ကြိမ်နှင့် တစ်ကြိမ်ကြား အရှည်ကြာဆုံးကာလသည် ၁၂ လထက်မပိုစေရ။

(ဂ)လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးများကို အစည်းအဝေး မစတင်မီ အနည်းဆုံး ၂၁ရက်ကြိုတင်၍ ဖိတ်ကြားရမည်။

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ