ကော့သောင်း မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
မြိတ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ထားဝယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ရေဖြူ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
တနင်္သာရီ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
လောင်းလုံ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပုလော မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ကရင်တိုင်းရင်းသား မဲဆန္ဒနယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ကော့သောင်း မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
တနင်္သာရီ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပုလော မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဘုတ်ပြင်း မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဘုတ်ပြင်း မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
မြိတ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
လောင်းလုံ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
သရက်ချောင်း မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အကျဉ်းချုပ်

စဉ်

အမည်

မဲဆန္ဒနယ်

ပါတီ

တာဝန်

၁။ ဦးခင်မောင်အေး ထားဝယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
၂။ ဦးမြင့်မောင် ကော့သောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဝန်ကြီးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
၃။ ဦးကြည်စိုး ရေဖြူ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
၄။ ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဇေယျ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး
၅။ ဒေါ်ရီရီချို မြိတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး
၆။ ဦးဟိုပင် ထားဝယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လူမှုရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး
၇။ ဦးလှထွေး ရေဖြူ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ သယံဇာတနနှင့် ပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး
၈။ ဦးအောင်သူရ တနင်္သာရီ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီး
၉။ ဦးမြင့်စန်း လောင်းလုံ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး
၁၀။ ဦးကျော်မင်း (ခ) ဦးဖိုးမင်း ပုလော မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီး
၁၁။ စောလုကာ ကရင်တိုင်းရင်းသား မဲဆန္ဒနယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး
၁၂။ ဦးနေထွန်း ကော့သောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၃။ ဦးတိုးလွင် ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၄။ ဒေါက်တာထူးနေအောင် ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၅။ ဦးရဲမြင့်ဆွေ တနင်္သာရီ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ဦးကြည်လှိုင် ပုလော မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၇။ ဦးဆွေမြင့်(ခ)မန်းဆွေမြင့် ဘုတ်ပြင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၈။ ဦးတင်ထွန်း ဘုတ်ပြင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၉။ ဦးဖြိုးဝင်းထွန်း မြိတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၀။ ဦးဗိုလ်ထွေး လောင်းလုံ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၁။ ဦးဝေဝေလွင် သရက်ချောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၂။ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မျိုးမင်း တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၃။ ဗိုလ်မှူးထက်နိုင်ဦး တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၄။ ဗိုလ်မှူးငွေစိုး တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၅။ ဗိုလ်မှူးသက်တင်အောင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၆။ ဗိုလ်ကြီးကျော်စည်သူ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၇။ ဗိုလ်ကြီးညီညီဇော် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်